Phân công chuyên môn học kỳ 1 năm học 2016-2017

DANH SÁCH PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2016 - 2017

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH QUANG

STT

HỌ TÊN

TĐCM

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

1

Đào Thị Bích Thuỷ

ĐHTH

BTCB - Hiệu trưởng

Phụ trách chung - Dạy Toán 3

2

Trần Thị Yến

ĐHTH

PBTCB - PHT - CTHĐ trường

Phụ trách CM - Dạy Toán 5

3

Trần Thị Lan Anh

ĐHTM

Kế toán - VP

Kế toán - VP

4

Phạm Thị Nga

ĐHKT

Thư viện - VP

Thư viện - VP

5

Đỗ Thị Hồng Thao

CĐ ÂN

TPT

Dạy âm nhạc lớp 4,5

6

Đỗ Thanh Thuỷ

CĐTH

GV VH

GV lớp 1

7

Nguyễn Thị Thu Hằng

ĐHTH

GV VH

GV lớp 1

8

Tô Thị Hiên

CĐTH

GV VH

GV lớp 1-Tổ trưởng tổ 1

9

Nguyễn Thị Hiến

CĐTH

GV VH

ĐĐ1,TNXH1,2,T.công 1,2,3

10

Trương Thị Phương

CĐTH

GV VH

GV lớp 2-Tổ trưởng tổ 2

11

Phạm Thị Minh Huệ

CĐTH

GV VH

GV lớp 2

12

Trần  Thị Thanh Hảo

CĐTH

GV VH

GV lớp 2

13

Trần Thị Bích Thuỷ

ĐHTH

GV VH

GV lớp 1

14

Nguyễn T. Mai Hương

CĐTH

GV VH

GV lớp 3-Tổ trưởng tổ 3

15

Bùi Thị Tính

ĐHTH

GV VH

GV lớp 3

16

Lê Thị Nhãn

CĐTH

GV VH

GV lớp 3

17

Trịnh Thị Tám

CĐTH

GV VH

GV lớp 3

18

Lưu Thị Nga

CĐTH

GV VH

ĐĐ 2,3; TNXH 3; Kĩ 4,5

19

Lê Thị Hương

CĐTH

GV VH

Tiếng Việt lớp 3A

20

Nguyễn Thị Lâm Bình

CĐTH

GV VH

GV lớp 4-Tổ trưởng tổ 4

21

Vũ Thị Thu Hoài

CĐTH

GV VH

GV lớp 4

22

Nguyễn T. Minh Loan

CĐTH

GV VH

GV lớp 4

23

Phạm Thị Thanh Bình

ĐHTH

GV VH

GV lớp 5-Tổ trưởng tổ 5

24

Phạm Thị Thuý Vân

CĐTH

GV VH

GV lớp 5

25

Võ Thị Nhung

CĐTH

GV VH

GV lớp 5

26

Phạm Thị Lệ Quyên

ĐHNN

GV NN

Dạy T.Anh 2,4,5

27

Phạm Thị Hồng Thắm

ĐHNN

GVNN

Dạy T. Anh 1,2,3

28

Nguyễn Cao Cường

ĐHTD

GVTD

Dạy TD 2,4,5

29

Lại Thị Tâm

CĐTD

GV TD

Dạy TD 1,2,3

30

Nguyễn Ngọc Toản

ĐHMT

GVMT

Dạy MT

31

Nguyễn Quốc Hưởng

TC ÂN

GVHN

Dạy âm nhạc lớp 1,2,3

                                                             

                                                                      Minh Quang, ngày 03 tháng 8 năm 2016

                                                                                            Hiệu trưởng

 

 

                                                                                   

                                                                                      Đào Thị Bích Thủy

 

Tác giả: Hiệu Phó: Trần Thị Yến
Bài viết liên quan